Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda

Samsun Üniversitesi; Samsun İli, Canik ilçesi, Gürgenyatak mahallesinde; 18 Mayıs 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 7141 sayılı kanunun MADDE 7’ de belirtilen 2809 sayılı Kanununa eklenen ek maddelerinin EK MADDE 185 ile Samsun’da kurulmuştur.

Başkanlığımız  Bünyesinde 1 Daire Başkanı, 1 Mimar, 4 Mühendis, 1 Tekniker ve 1 Teknisyen olmak üzere Fiilen 8 personel görev yapmaktadır.

Üniversite; Canik, Ballıca ve Kavak olmak üzere üç ayrı yerleşkeden oluşmaktadır.

 • Canik Yerleşkesi;
 1. Tıp Fakültesi
 2. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 3. Lisansüstü Eğitim Enstitü
 4. Galip Öztürk Sosyal Tesis Binası
 • Ballıca Yerleşkesi;
 1. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
 2. Mühendislik Fakültesi
 3. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
 4. Sivil Havacılık Yüksekokulu
 5. Uzay Tem İdari Binası
 6. Sosyal Tesis Binası
 7. Altmış Üç adet (75000m2) hangar bulunmaktadır.
 • Kavak Yerleşkesi;
 1. Kavak MYO binası bulunmaktadır.

Yeni hizmet binaları yapımı ile ilgili proje çalışmaları devam etmektedir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ” uyarınca kurulan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları kısaca şunlardır:

 1. a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,
 2. b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin; kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin ifasına yönelik;

 • Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak.
 • Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak.
 • Yatırım programlarının hazırlanmasını,
 • Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını,
 • Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini,
 • Geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalışmalarını belirlemek,
 • Kamulaştırılacak olan yerlerin tespitini yapmak,
 • Kampus içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dâhil çevre düzenlemesini yapmak,
 • Yaklaşık maliyetlerin ve teknik hazırlıkların yapılması,
 • Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerinin yapılmasını,
 • Geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak,
 • Tahakkuk işlemlerini yapmak,
 • İhalesi yapılan bina inşaatlarını, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırmak, uygulama çalışmalarını yerinde bire bir izlemek ve denetlemek,
 • Yatırımlarla ilgili Üniversitemiz Rektörlüğü, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Valilik gibi tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili resmi yazışmaları yapmak ve işlemleri yürütmek,
 • Yıllık ve aylık ödenekler doğrultusunda iş programlarını hazırlayarak gerçekleşmesini sağlamak, hakedişleri hazırlamak ve hakediş incelemesini yapmak.

 

Hedeflerimiz

 • Yapıda kalite, teknolojide güncellik…
 • Doğaya saygılı yeşille iç içe bir çevre…
 • Yapılarımızda emniyet, güvenlik ve konfor…
 • Engellilerimize saygılı engelsiz bir yaşam…
 • Sosyal, sportif, kültürel mekanlara, altyapısı işlevsel ve yeterli sonuçlara ulaşmak…
 • Yola çıkmak ilk adımı atmaktır.

Bu amaçla:

1. Akıllı, depreme dayanıklı, ergonomik, engellilerimize engelsiz, ihtiyaçları karşılayan, işlevsel ve güvenlik endişesi olmayan yapı ve tesisler inşa etmek,

2. Peyzaj mastır planlarımız ve raporunda belirlenmiş ana amaçlar ile şekillenen ve misyonumuzun gereği olarak planlarımıza uygun peyzaj uygulamaları, ağaçlandırma, çimlendirme, otomatik sulama ve düzenli bakımlarının  şartlarını sağlamak,

3. Yerleşkemizin uygun bölgelerinde bina drenajlarımızdan elde ettiğimiz temiz sularla peyzaj unsuru göletler yapmak,

4. Tamamen otomasyona bağlanmış ısı, elektrik enerji sistemleri, sulama sistemleri, ısınmada doğal gaz seçeneği oluşturmak,

5. Teknik altyapı uygulama projelerimizde yer alan pis su arıtma, temiz su arıtma, katı atık tesislerimizi inşa ederek modern sağlık anlayışının gereklerine uygun bir yerleşke oluşturmak,

6. Başta Kongre Merkezi olmak üzere kültür merkezleri, açık hava amfileri, tören ve şenlik alanları, açık ve kapalı spor sahaları, yürüyüş yolları, kafeteryalar, lokantalar, lokaller, misafirhaneler, yurtlar, rekreasyon alanları ve hobi bahçeleri oluşturmak,

7. Bir yandan mastır planlarımızda ve raporunda belirlenmiş ana amaçlar ile şekillenen misyonumuzun gereği olarak bu hedeflere ulaşırken diğer yandan dairemizin kurumsal yapılanmasını çağdaş ölçülerde hızla tamamlayıp örnek alınan bir birim haline geleceğiz.

8. Yapım İşleri ihalelerinin (Büyük onarım ve sari işler) teknik ve mali hazırlıklarını yapmak,

9. İhale işlem dosyalarını hazırlamak,

10. İhaleleri yapmak inşaatlarımızın denetim, muayene-kabul işlemlerini yürütmek, sonuçlandırmak ve bütün bu işlemlerle ilgili plan proje ve ihale dosyalarının arşivini oluşturmak,

11. Merkez kampüsün ve dışındaki yerleşke birimlerimizin su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme gibi teknik altyapı hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlamak,

12. Üniversitemizin arazi temini, harita, vaziyet planı, peyzaj planları, sosyal ve teknik altyapı planları gibi kampüs projelerinin yapımı ve aplikasyon işlemlerini yapmaktır.